top of page

Agharir Atha Sabhyaih

 

(1)

agharir atha sabhyaih sabhantar upavesi

prajabhir abhiyatah sametya subha-vesi

avadi punar etad ravis ca tava padau

vilokayitum agad ihodyad upasadau

 

(2)

hasams tu harir uce na cayam ahimamsuh

param tu bata satrajid esa manijamsuh

tad etad avakarnya prajas tu gatavatyah

sa krsnam abhi nagad yathasu krta-hatyah

 

(3)

haris tad-ati-garva-prakasa-krti-kamah

nrpaya manim asminn athardad anu ramah

adatta manim esa prasenam anu yarhi

prahasam anucakre murarir api tarhi

 

(4)

yada tu sa-manim tam jaghana vana-simhah

gabhira-manasasit tada ca yadu-simhah

tadiya-jana-sanghas tadatha mura-satrum

apavadad avetya prati svam api satrum

 

(5)

haris tu puru-sadbhir vimrgya parinastam

dadarsa haya-yuktam tam eva hari-dastam

mrgendra-pada-cihnaih prapadya giri-desam

dadarsa saha sarvair hatam ca sa mrgesam

 

(6)

athatra padam rksa-prabhos ca sa luloke

manim tu na hi tac ca pratitavati loke

tadiya-padam rcchan jagama girir okam

vivesa tad amatvakhilasya nija-sokam

 

(7)

pravisya sa maharksa-prakrsta-puru-gami

apasyad atha ratnam tadiya-hrti-kami

yad eva kila dhatrim upetya sukumarah

vihara-padam agat tad rksa-kula-sarah

 

(8)

sa-ratnam ajihirsan murarir iti dhatri

akujad ati-bhita sa-kampatara-gatri

sa bhalla-kula-mukhyas tadatha hata-buddhih

babhuva saha tena prakrsya krta-buddhih

 

(9)

sahastadasa-yugmamsa tena divasanam

vyadhata yugam uccair anudyad avasanam

vihrtya mura-vairi sa tena cira-kalam

cakara karunaktam svakiyam iva balam

 

(10)

sa catha hrdi suddhas tam etya gati-saram

nivedya nijam agah prasannam akrtaram

syamantam api kanyam dade tu vara-bhaktya

sa jambavad-abhikhyah param ca para-saktya

 

(11)

sa-kanya-mani-ragan murarir atha geham

samarpya manim ise nananda valiteham

traparta-mati-satrajid atra nija-kanyam

manim ca mura-satrav aditsad ati-dhanyam

 

(12)

murarir atha kanyam iyesa na tu ratnam

sa-bhaktir iha sa yat param tu krta-yatnam

dravantam atha satrajitas tu krta-ghatam

syamanta-haram akrurakadi-mata-yatam

upetya sata-capam jaghana vana-mali

syamanta-manim akrurakac ca mati-sali

 

(13)

sametya yadu-vrndam pratosya bahu-karma

sa esa tava gostha-ksitisa krta-sarma

vrajasya nayanalim bibharti jita-tandrah

sadapi paripurnas tvadiya-kula-candrah

 

 

(1) When glorious Lord Krsna entered the assembly, the people told Him, "The sun-god has come to see Your feet."

 

(2) Lord Krsna smiled and said, "He is not the sun-god. He is King Satrajit holding a splendid jewel." Hearing this, the people left. Satrajit did not approach Lord Krsna, but quickly left also.   

 

(3) Desiring to expose Satrajit's selfish pride, Lord Balarama asked him to give the jewel to King Ugrasena. When Satrajit gave it to his brother Prasena instead, Lord Krsna laughed aloud.

 

(4) When a lion in the jungle killed Prasena, Lord Krsna became heavy at heart. Then Satrajit and his friends spoke badly of Lord Krsna, thinking Him their enemy.

 

(5) Searching with many exalted persons, Lord Krsna found Prasena's body mauled to death by a lion. Following the pawprints to a mountainous country, Krsna found the lion was also dead.

 

(6) Lord Krsna found Jambavan's footprints, but not the jewel. Leaving the other people behind, Lord Krsna followed the footprints into a mountain cave.

 

(7) Entering Jambavan's home, and seeing the jewel, Lord Krsna wished to take it. Jambavan's son, the prince of the Rksas, who had been playing with the jewel, ran to his nurse.

 

(8) When Lord Krsna wanted to take the jewel, the frightened and trembling nurse screamed. Intelligent Jamabavan came at once and, his intelligence now clouded, attacked Lord Krsna.

 

(9) Krsna and Jambavan fought for twenty-eight days, but neither could defeat the other. After playing in this way for a long time, Lord Krsna finally bestowed his mercy on Jamabavan as if Jamabavan were His own son.

 

(10) Pure-hearted Jambavan surrendered to Lord Krsna, begged forgiveness for his offense of fighting with the Lord, and with great devotion offered the jewel and his daughter,Jambavati, to the Lord.

 

(11) Returning with Jambavati and the jewel, and giving the jewel to King Satrajit, Lord Krsna was happy at heart. Embarrassed, King Satrajit decided to give his own daughter, as well as the jewel, to Lord Krsna.

 

(12) Lord Krsna accepted Satrajit's daughter, Satyabhama, but not the jewel. With great devotion, Satyabhama had endeavored to attain Lord Krsna. Then, in a conspiracy led byAkrura and others, Satadhanva killed Satrajit, stole the jewel, and fled. Lord Krsna pursued him, killed him, and later took the jewel from Akrura.

 

(13) O Nanda, O king of Vraja, Lord Krsna then met with the Yadavas and pleased them in many ways. Lord Krsna is a full moon eternally rising in your family, a full moon that is the life of all the eyes of Vraja.

Like

Views

Shares

bottom of page