top of page

Brahmadayah Suragana

(1)

brahmadayah suragana munayo’ atha siddhah

sattvaikatanagatayo vacasam pravahaih

naradhitum purugunairadhunapi pipruh

kim tostumarhati sa me harirugrajateh [8]

 

(2)

manye dhanabhijanarupatapahsrutaujas

tejah prabhavabalapaurusabuddhi yogah

naradhanaya hi bhavanti parasya pumso

bhaktya tutosa bhagavangajayuthapaya [9]

 

(3)

vipraddvisadgunayutadaravindanabha

padaravindavimukhatsvapacam varistham

manye tadarpitamanovacanehitartha

pranam punati sa kulam na tu bhurimanah [10]

 

(4)

naivatmanah prabhurayam nijalabhapurno

manam janadavidusah karuno vrnite

yadyajjano bhagavate vidadhita manam

taccatmane pratimukhasya yatha mukhasrih [11]

 

(5)

tasmadaham vigataviklava isvarasya

sarvatmana mahi grnami yatha manisam

nico’ ajaya gunavisargamanupravistah

puyeta yena hi pumananuvarnitena [12]

 

(6)

sarve hyami vidhikarastava sattvadhamno

brahmadayo vayamivesa na codvijantah

ksemaya bhutaya utatmasukhaya casya

vikriditam bhagavato ruciravataraih [13]

 

(7)

tad yaccha manyumasurasca hatastvayadya

modeta sadhurapi vrscikasarpahatya

lokasca nirvrtimitah pratiyanti sarve

rupam nrsimha vibhayaya janah smaranti [14]

 

(8)

naham bibhemyajita te’ atibhayanakasya

jihvarkanetrabhrukutirabhasogradamstrat

antrasrajahksatajakesarasańkukarnan

nirhradabhitadigibhadaribhinnakhagrat [15]

 

(9)

trasto’ asmyaham krpanavatsala duhsahogra

samsaracakrakadanadgrasatam pranitah

baddhah svakarmabhirusattama te’ ańghrimulam

prito’ apavargasaranam hvayase kada nu [16]

 

(10)

yasmatpriyapriyaviyogasamyogajanma

sokagnina sakalayonisu dahyamanah

duhkhausadham tadapi duhkhamataddhiyaham

bhumanbhramami vada me tava dasyayogam [17]

 

(11)

so’ aham priyasya suhrdah paradevataya

lilakathastava nrsimha virincagitah

anjastitarmyanugrnangunavipramukto

durgani te padayugalayahamsasańgah [18]

 

(12)

balasya neha saranam pitarau nrsimha

nartasya cagadamudanvati majjato nauh

taptasya tatpratividhirya ihanjasestas

tavadvibho tanubhrtam tvadupeksitanam [19]

 

(13)

yasminyato yarhi yena ca yasya yasmad

yasmai yatha yaduta yastvaparah paro va

bhavah karoti vikaroti prthaksvabhavah

sancoditastadakhilam bhavatah svarupam [20]

 

(14)

maya manah srjati karmamayam baliyah

kalena coditagunanumatena pumsah

chandomayam yadajayarpitasodasaram

samsaracakramaja ko’ atitarettvadanyah [21]

 

(15)

sa tvam hi nityavijitatmagunah svadhamna

kalo vasikrtavisrjyavisargasaktih

cakre visrstamajayesvara sodasare

nispidyamanamupakarsa vibho prapannam [22]

 

(16)

drsta maya divi vibho’ akhiladhisnyapanam

ayuh sriyo vibhava icchati yanjano’ ayam

ye’ asmatpituh kupitahasavijrmbhitabhru

visphurjitena lulitah sa tu te nirastah [23]

 

(17)

tasmadamustanubhrtamahamasiso’ ajna

ayuh sriyam vibhavamaindriyamavirincyat

necchami te vilulitanuruvikramena

kalatmanopanaya mam nijabhrtyaparsvam [24]

 

(18)

kutrasisah srutisukha mrgatrsnirupah

kvedam kalevaramasesarujam virohah

nirvidyate na tu jano yadapiti vidvan

kamanalam madhulavaih samayandurapaih [25]

 

(19)

kvaham rajahprabhava isa tamo’ adhike’ asmin

jatah suretarakule kva tavanukampa

na brahmano na tu bhavasya na vai ramaya

yanme’ arpitah sirasi padmakarah prasadah [26]

 

(20)

naisa paravaramatirbhavato nanu syaj

jantoryathatmasuhrdo jagatastathapi

samsevaya surataroriva te prasadah

sevanurupamudayo na paravaratvam [27]

 

(21)

evam janam nipatitam prabhavahikupe

kamabhikamamanu yah prapatanprasańgat

krtvatmasatsurarsina bhagavangrhitah

so’ aham katham nu visrje tava bhrtyasevam [28]

 

(22)

matpranaraksanamananta piturvadhasca

manye svabhrtyarsivakyamrtam vidhatum

khadgam pragrhya yadavocadasadvidhitsus

tvamisvaro madaparo’ avatu kam harami [29]

 

(23)

ekastvameva jagadetamamusya yattvam

adyantayoh prthagavasyasi madhyatasca

srstva gunavyatikaram nijamayayedam

naneva tairavasitastadanupravistah [30]

 

(24)

tvamva idam sadasadisa bhavamstato’ anyo

maya yadatmaparabuddhiriyam hyapartha

yadyasya janma nidhanam sthitiriksanam ca

tadvaitadeva vasukalavadastitarvoh [31]

 

(25)

nyasyedamatmani jagadvilayambumadhye

sesetmana nijasukhanubhavo nirihah

yogena militadrgatmanipitanidras

turye sthito na tu tamo na gunamsca yuńkse [32]

 

(26)

tasyaiva te vapuridam nijakalasaktya

sancoditaprakrtidharmana atmagudham

ambhasyanantasayanadviramatsamadher

nabherabhutsvakanikavatavanmahabjam [33]

 

(27)

tatsambhavah kavirato’ anyadapasyamanas

tvam bijamatmani tatam sa bahirvicintya

navindadabdasatamapsu nimajjamano

jate’ ańkure kathamuhopalabheta bijam [34]

 

(28)

sa tvatmayonirativismita asrito’ abjam

kalena tivratapasa parisuddhabhavah

tvamatmanisa bhuvi gandhamivatisuksmam

bhutendriyasayamaye vitatam dadarsa [35]

 

(29)

evam sahasravadanańghrisirahkaroru

nasadyakarnanayanabharanayudhadhyam

mayamayam sadupalaksitasannivesam

drstva mahapurusamapa mudam virincah [36]

 

(30)

tasmai bhavanhayasirastanuvam hi bibhrad

vedadruhavatibalau madhukaitabhakhyau

hatvanayacchrutiganamsca rajastamasca

sattvam tava priyatamam tanumamananti [37]

 

(31)

ittham nrtiryagrsidevajhasavatarair

lokanvibhavayasi hamsi jagatpratipan

dharmam mahapurusa pasi yuganuvrttam

channah kalau yadabhavastriyugo’ atha sa tvam [38]

 

(32)

naitanmanastava kathasu vikunthanatha

sampriyate duritadustamasadhu tivram

kamaturam harsasokabhayaisanartam

tasminkatham tava gatim vimrsami dinah [39]

 

(33)

jihvaikato’ acyuta vikarsati mavitrpta

sisno’ anyatastvagudaram sravanam kutascit

ghrano’ anyatascapaladrkkva ca karmasaktir

bahvyah sapatnya iva gehapatim lunanti [40]

 

(34)

evam svakarmapatitam bhavavaitaranyam

anyonyajanmamaranasanabhitabhitam

pasyanjanam svaparavigrahavairamaitram

hanteti paracara piprhi mudhamadya [41]

 

(35)

ko nvatra te’ akhilaguro bhagavanprayasa

uttarane’ asya bhavasambhavalopahetoh

mudhesu vai mahadanugraha artabandho

kim tena te priyajanananusevatam nah [42]

 

(36)

naivodvije para duratyayavaitaranyas

tvadviryagayanamahamrtamagnacittah

soce tato vimukhacetasa indriyartha

mayasukhaya bharamudvahato vimudhan [43]

 

(37)

prayena deva munayah svavimuktikama

maunam caranti vijane na pararthanisthah

naitanvihaya krpananvimumuksa eko

nanyam tvadasya saranam bhramato’ anupasye [44]

 

(38)

yanmaithunadigrhamedhisukham hi tuccham

kanduyanena karayoriva duhkhaduhkham

trpyanti neha krpana bahuduhkhabhajah

kandutivanmanasijam visaheta dhirah [45]

 

(39)

maunavratasrutatapo’ adhyayanasvadharma

vyakhyarahojapasamadhaya apavargyah

prayah param purusa te tvajitendriyanam

varta bhavantyuta na vatra tu dambhikanam [46]

 

(40)

rupe ime sadasati tava vedasrste

bijańkuraviva na canyadarupakasya

yuktah samaksamubhayatra vicaksante tvam

yogena vahnimiva darusu nanyatah syat [47]

 

(41)

tvam vayuragniravanirviyadambu matrah

pranendriyani hrdayam cidanugrahasca

sarvam tvameva saguno vigunasca bhuman

nanyattvadasty api manovacasa niruktam [48]

 

(42)

naite guna na gunino mahadadayo ye

sarve manah prabhrtayah sahadevamartyah

adyantavanta urugaya vidanti hi tvam

evam vimrsya sudhiyo viramanti sabdat [49]

 

(43)

tatte’ arhattama namah stutikarmapujah

karma smrtiscaranayoh sravanam kathayam

samsevaya tvayi vineti sadańgaya kim

bhaktim janah paramahamsagatau labheta [50]

 

 

(1) Prahlada Maharaja prayed: How is it possible for me, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead? Even until now, all the demigods, headed by Lord Brahma, and all the saintly persons, could not satisfy the Lord by streams of excellent words, although such persons are very qualified, being in the mode of goodness. Then what is to be said of me? I am not at all qualified. [8]

 

(2) Prahlada Maharaja continued: One may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence and mystic yogic power, but I think that even by all these qualifications one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. [9]

 

(3) If a brahmana has all twelve of the brahminical qualifications [as they are stated in the book called Sanat-sujata] but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog-eater but who has dedicated everything — mind, words, activities, wealth and life — to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such abrahmana because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called brahmana in a position of false prestige cannot purify even himself. [10]

 

(4) The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, is always fully satisfied in Himself. Therefore when something is offered to Him, the offering, by the Lord's mercy, is for the benefit of the devotee, for the Lord does not need service from anyone. To give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated. [11]

 

(5) Therefore, although I was born in a demoniac family, I may without a doubt offer prayers to the Lord with full endeavor, as far as my intelligence allows. Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories. [12]

 

(6) O my Lord, all the demigods, headed by Lord Brahma, are sincere servants of Your Lordship, who are situated in a transcendental position. Therefore they are not like us [Prahlada and his father, the demon Hiranyakasipu]. Your appearance in this fearsome form is Your pastime for Your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. [13]

 

(7) My Lord Nrsimhadeva, please, therefore, cease Your anger now that my father, the great demon Hiranyakasipu, has been killed. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness, and they will always remember Yourauspicious incarnation in order to be free from fear. [14]

 

(8) My Lord, who are never conquered by anyone, I am certainly not afraid of Your ferocious mouth and tongue, Your eyes bright like the sun or Your frowning eyebrows. I do not fearYour sharp, pinching teeth, Your garland of intestines, Your mane soaked with blood, or Your high, wedgelike ears. Nor do I fear Your tumultuous roaring, which makes elephants flee to distant places, or Your nails, which are meant to kill Your enemies. [15]

 

(9) O most powerful, insurmountable Lord, who are kind to the fallen souls, I have been put into the association of demons as a result of my activities, and therefore I am very much afraid of my condition of life within this material world. When will that moment come when You will call me to the shelter of Your lotus feet, which are the ultimate goal for liberation from conditional life? [16]

 

(10) O great one, O Supreme Lord, because of combination with pleasing and displeasing circumstances and because of separation from them, one is placed in a most regrettable position, within heavenly or hellish planets, as if burning in a fire of lamentation. Although there are many remedies by which to get out of miserable life, any such remedies in the material world are more miserable than the miseries themselves. Therefore I think that the only remedy is to engage in Your service. Kindly instruct me in such service. [17]

 

(11) O my Lord Nrsimhadeva, by engaging in Your transcendental loving service in the association of devotees who are liberated souls [hamsas], I shall become completely uncontaminated by the association of the three modes of material nature and be able to chant the glories of Your Lordship, who are so dear to me. I shall chant Your glories, following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. In this way I shall undoubtedly be able to cross the ocean of nescience. [18]

 

(12) My Lord Nrsimhadeva, O Supreme, because of a bodily conception of life, embodied souls neglected and not cared for by You cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. For example, a father and mother cannot protect their child, a physician and medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect a drowning man. [19]

 

(13) My dear Lord, everyone in this material world is under the modes of material nature, being influenced by goodness, passion and ignorance. Everyone — from the greatest personality, Lord Brahma, down to the small ant — works under the influence of these modes. Therefore everyone in this material world is influenced by Your energy. The cause for which they work, the place where they work, the time when they work, the matter due to which they work, the goal of life they have considered final, and the process for obtaining this goal — all are nothing but manifestations of Your energy. Indeed, since the energy and energetic are identical, all of them are but manifestations of You. [20]

 

(14) O Lord, O supreme eternal, by expanding Your plenary portion You have created the subtle bodies of the living entities through the agency of Your external energy, which is agitated by time. Thus the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desires to be fulfilled by the Vedic directions of karma-kanda [fruitive activity] and the sixteen elements. Who can get free from this entanglement unless he takes shelter at Your lotus feet? [21]

 

(15) My dear Lord, O supreme great, You have created this material world of sixteen constituents, but You are transcendental to their material qualities. In other words, these material qualities are under Your full control, and You are never conquered by them. Therefore the time element is Your representation. My Lord, O Supreme, no one can conquer You. As for me, however, I am being crushed by the wheel of time, and therefore I surrender fully unto You. Now kindly take me under the protection of Your lotus feet. [22]

 

(16) My dear Lord, people in general want to be elevated to the higher planetary systems for a long duration of life, opulence and enjoyment, but I have seen all of these through the activities of my father. When my father was angry and he laughed sarcastically at the demigods, they were immediately vanquished simply by seeing the movements of his eyebrows. Yet my father, who was so powerful, has now been vanquished by You within a moment. [23]

 

(17) My dear Lord, now I have complete experience concerning the worldly opulence, mystic power, longevity and other material pleasures enjoyed by all living entities, from Lord Brahmadown to the ant. As powerful time, You destroy them all. Therefore, because of my experience, I do not wish to possess them. My dear Lord, I request You to place me in touch with Your pure devotee and let me serve him as a sincere servant. [24]

 

(18) In this material world, every living entity desires some future happiness, which is exactly like a mirage in the desert. Where is water in the desert, or, in other words, where is happiness in this material world? As for this body, what is its value? It is merely a source of various diseases. The so-called philosophers, scientists and politicians know this very well, but nonetheless they aspire for temporary happiness. Happiness is very difficult to obtain, but because they are unable to control their senses, they run after the so-called happiness of the material world and never come to the right conclusion. [25]

 

(19) O my Lord, O Supreme, because I was born in a family full of the hellish material qualities of passion and ignorance, what is my position? And what is to be said of Your causeless mercy, which was never offered even to Lord Brahma, Lord Siva or the goddess of fortune, Laksmi? You never put Your lotus hand upon their heads, but You have put it upon mine. [26]

 

(20) Unlike an ordinary living entity, my Lord, You do not discriminate between friends and enemies, the favorable and the unfavorable, because for You there is no conception of higher and lower. Nonetheless, You offer Your benedictions according to the level of one's service, exactly as a desire tree delivers fruits according to one's desires and makes no distinction between the lower and the higher. [27]

 

(21) My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But Your servant Narada Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? [28]

 

(22) My Lord, O unlimited reservoir of transcendental qualities, You have killed my father, Hiranyakasipu, and saved me from his sword. He had said very angrily, "If there is any supreme controller other than me, let Him save you. I shall now sever your head from your body." Therefore I think that both in saving me and in killing him, You have acted just to prove true the words of Your devotee. There is no other cause. [29]

 

(23) My dear Lord, You alone manifest Yourself as the entire cosmic manifestation, for You existed before the creation, You exist after the annihilation, and You are the maintainer between the beginning and the end. All this is done by Your external energy through actions and reactions of the three modes of material nature. Therefore whatever exists — externally and internally — is You alone. [30]

 

(24) My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, the entire cosmic creation is caused by You, and the cosmic manifestation is an effect of Your energy. Although the entire cosmos is but You alone, You keep Yourself aloof from it. The conception of "mine and yours," is certainly a type of illusion [maya] because everything is an emanation from You and is therefore not different from You. Indeed, the cosmic manifestation is nondifferent from You, and the annihilation is also caused by You. This relationship between Your Lordship and the cosmos is illustrated by the example of the seed and the tree, or the subtle cause and the gross manifestation. [31]

 

(25) O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, after the annihilation the creative energy is kept in You, who appear to sleep with half-closed eyes. Actually, however, You do not sleep like an ordinary human being, for You are always in a transcendental stage, beyond the creation of the material world, and You always feel transcendental bliss. As Karanodakasayi Visnu, You thus remain in Your transcendental status, not touching material objects. Although You appear to sleep, this sleeping is distinct from sleeping in ignorance. [32]

 

(26) This cosmic manifestation, the material world, is also Your body. This total lump of matter is agitated by Your potent energy known as kala-sakti, and thus the three modes of material nature are manifested. You awaken from the bed of Sesa, Ananta, and from Your navel a small transcendental seed is generated. It is from this seed that the lotus flower of the gigantic universe is manifested, exactly as a banyan tree grows from a small seed. [33]

 

(27) From that great lotus flower, Brahma was generated, but Brahma certainly could see nothing but the lotus. Therefore, thinking You to be outside, Lord Brahma dove into the water and attempted to find the source of the lotus for one hundred years. He could find no trace of You, however, for when a seed fructifies, the original seed cannot be seen. [34]

 

(28) Lord Brahma, who is celebrated as atma-yoni, having been born without a mother, was struck with wonder. Thus he took shelter of the lotus flower, and when he had been purified after undergoing severe austerities for many hundreds of years, he could see that the cause of all causes, the Supreme Personality of Godhead, was spread throughout his own body and senses, just as aroma, although very subtle, is perceived in the earth. [35]

 

(29) Lord Brahma could then see You possessing thousands and thousands of faces, feet, heads, hands, thighs, noses, ears and eyes. You were very nicely dressed, being decorated and bedecked with varieties of ornaments and weapons. Seeing You in the form of Lord Visnu, Your symptoms and form being transcendental, Your legs extending from the lower planets, Lord Brahma achieved transcendental bliss. [36]

 

(30) My dear Lord, when You appeared as Hayagriva, with the head of a horse, You killed two demons known as Madhu and Kaitabha, who were full of the modes of passion and ignorance. Then You delivered the Vedic knowledge to Lord Brahma. For this reason, all the great saints accept Your forms as transcendental, untinged by material qualities. [37]

 

(31) In this way, my Lord, You appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saint, a demigod, a fish or a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary systems and killing the demoniac principles. According to the age, O my Lord, You protect the principles of religion. In the age of Kali, however, You do not assert Yourself as the Supreme Personality of Godhead, and therefore You are known as Triyuga, or the Lord who appears in three yugas. [38]

 

(32) My dear Lord of the Vaikuntha planets, where there is no anxiety, my mind is extremely sinful and lusty, being sometimes so-called happy and sometimes so-called distressed. My mind is full of lamentation and fear, and it always seeks more and more money. Thus it has become most polluted and is never satisfied in topics concerning You. I am therefore most fallen and poor. In such a status of life, how shall I be able to discuss Your activities? [39]

 

(33) My dear Lord, O infallible one, my position is like that of a person who has many wives, all trying to attract him in their own way. For example, the tongue is attracted to palatable dishes, the genitals to sex with an attractive woman, and the sense of touch to contact with soft things. The belly, although filled, still wants to eat more, and the ear, not attempting to hear about You, is generally attracted to cinema songs. The sense of smell is attracted to yet another side, the restless eyes are attracted to scenes of sense gratification, and the active senses are attracted elsewhere. In this way I am certainly embarrassed. [40]

 

(34) My dear Lord, You are always transcendentally situated on the other side of the river of death, but because of the reactions of our own activities, we are suffering on this side. Indeed, we have fallen into this river and are repeatedly suffering the pains of birth and death and eating horrible things. Now kindly look upon us — not only upon me but also upon all others who are suffering — and by Your causeless mercy and compassion, deliver us and maintain us. [41]

 

(35) O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, original spiritual master of the entire world, what is the difficulty for You, who manage the affairs of the universe, in delivering the fallen souls engaged in Your devotional service? You are the friend of all suffering humanity, and for great personalities it is necessary to show mercy to the foolish. Therefore I think thatYou will show Your causeless mercy to persons like us, who engage in Your service. [42]

 

(36) O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay I am fully absorbed in thoughts of Your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them. [43]

 

(37) My dear Lord Nrsimhadeva, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence [mauna-vrata]. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krsna consciousness, without taking shelter of Your lotus feet, one cannot be happy. Therefore I wish to bring them back to shelter at Your lotus feet. [44]

 

(38) Sex life is compared to the rubbing of two hands to relieve an itch. Grhamedhis, so-called grhasthas who have no spiritual knowledge, think that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. The krpanas, the fools who are just the opposite of brahmanas, are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. Those who aredhira, however, who are sober and who tolerate this itching, are not subjected to the sufferings of fools and rascals. [45]

 

(39) O Supreme Personality of Godhead, there are ten prescribed methods on the path to liberation — to remain silent, not to speak to anyone, to observe vows, to amass all kinds of Vedic knowledge, to undergo austerities, to study the Vedas and other Vedic literatures, to execute the duties of varnasrama-dharma, to explain the sastras, to stay in a solitary place, to chant mantras silently, and to be absorbed in trance. These different methods for liberation are generally only a professional practice and means of livelihood for those who have not conquered their senses. Because such persons are falsely proud, these procedures may not be successful. [46]

 

(40) By authorized Vedic knowledge one can see that the forms of cause and effect in the cosmic manifestation belong to the Supreme Personality of Godhead, for the cosmic manifestation is His energy. Both cause and effect are nothing but energies of the Lord. Therefore, O my Lord, just as a wise man, by considering cause and effect, can see how fire pervades wood, those engaged in devotional service understand how You are both the cause and effect. [47]

 

(41) O Supreme Lord, You are actually the air, the earth, fire, sky and water. You are the objects of sense perception, the life airs, the five senses, the mind, consciousness and false ego. Indeed, You are everything, subtle and gross. The material elements and anything expressed, either by the words or by the mind, are nothing but You. [48]

 

(42) Neither the three modes of material nature [sattva-guna, rajo-guna and tamo-guna], nor the predominating deities controlling these three modes, nor the five gross elements, nor the mind, nor the demigods nor the human beings can understand Your Lordship, for they are all subjected to birth and annihilation. Considering this, the spiritually advanced have taken to devotional service. Such wise men hardly bother with Vedic study. Instead, they engage themselves in practical devotional service. [49]

 

(43) Therefore, O Supreme Personality of Godhead, the best of all persons to whom prayers are offered, I offer my respectful obeisances unto You because without rendering six kinds of devotional service unto You — offering prayers, dedicating all the results of activities, worshiping You, working on Your behalf, always remembering Your lotus feet and hearing about Your glories — who can achieve that which is meant for the paramahamsas? [50]

Like

Views

Shares

bottom of page