top of page

Gopinam Kuca Kunkumena Nicitam

(1)

gopinam kuca-kunkumena nicitam vasah kim asyarunam

nindat-kascana-kanti-rasa-rasikaslesena gauram vapuh

tasam gadha-karabhibandhana-vasal lomodgamo drsyate

ascaryam sakhi pasya lampata-guroh sannyasa-vesam ksitau

 

(2)

yah purvam vraja-sundari-rati-rasair utthapitah pratyaham

kalindi-puline nanarta rabhasat sri-rasa-gosthyam vibhuh

so'yam samprati sarva-loka-nihita-premanuragah kalau

premna nrtyati nartayaty api jagad-bhudeva-cudamanih

 

(3)

vedantagama-veda-sastra-patali-durgamya-padambujah

sri-sri-nanda-kisora-lasya-lahari-vidyotakanugrahah

tat-kala-smrti-matra-tat-ksana-valat-prema-pravahambudhir

bhudevangana-mangalo vijayate sri-sri-sacinandanah

 

(4)

mohonmada-rasena gopa-vanita-siktena vrndavanam

yah purvam jagad-eka-mangalam alam cakre ghana-syamalah

so'yam gaura-harih samasta-jagatim premna samullasayan

karunyaika-niketanam vijayate gaudavani-mandale

 

(5)

nrtyavesa-mahollasat-sumadhura-pratyanga-vesojjvalam

srikhandaguru-kunkumadi-sahitam srimad-brhad-vaksasa

karpurodbhata-puga-pusja-vilasat-prarakta-bimbadharam

sri-caitanya-mahaprabhor vijayate lavanya-saram vapuh

 

(6)

pratapta-kanaka-prabham vimala-purna-candrananam

galan-nayana-varibhih sapadi sikta-bhumi-talam

sa-gadgada-giram muda sakala-deva-cudamanim

saci-sutam aham bhaje karuna-sagaram isvaram

 

(7)

kadamba-kusumollasat-pulaka-pusja-pusjojjvalam

jhalat-jhalad iti skhalan-nayana-varibhir nirjharam

vayam dama-damayite hrdi dara-sphuran-madhuri

madhunmada-maha-natam kim api dhama vandamahe

 

(8)

uccair lola-bhuja-dvayena paritah svar-lokam ahladayan

premna purita-kantha-gadgada-hari-dhvanair bhuvam mohayan

cascat-pada-vihari-nupura-ravair nagan muda milayan

nityananda-mahaprabhur vijayate sri-malla-vesojjvalah

 

(9)

krsno devah kali-yuga-bhavam lokam alokya sarvam

papasaktam samajani krpa-sindhu-caitanya-murtih

tasmin yesam na bhavati sada krsna-buddhir naranam

dhik tan dhik tan dhig iti dhig iti vyaharet kim mrdangah

 

Like

Views

Shares

bottom of page